VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Úrokové deriváty

Forward Rate Agreement (FRA)

Charakteristika produktu

Pomocí FRA (dohoda o úrokové sazbě) je možné si zajistit už dnes úrokovou sazbu na variabilně úročený vklad anebo závazek (např. úvěr)začínající až v budoucnosti. Tato dohoda je nezávislá na základním obchodu – vklad anebo úvěr je možné mít i u jiné banky.

Smluvní strany se dohodnou pro příslušné budoucí období na pevné úrokové sazbě (FRA sazba). Tuto sazbu porovnáme 2 dny před začátkem období (tzv. referenční den) s úrokovou sazbou základního obchodu (referenční sazba). Pokud je referenční sazba vyšší než FRA sazba, obdrží kupující FRA od prodávajícího vyrovnávací platbu ve výši úrokového rozdílu mezi sazbami. Pokud je referenční sazba nižší, hradí vyrovnávací platbu kupující FRA.

Úrokový Swap (IRS)

Charakteristika produktu

Úrokovým swapem nazýváme dohodu mezi dvěma smluvními stranami, ve které se jedna strana zavazuje zaplatit předem dohodnutou variabilní (anebo fixní) úrokovou sazbu na předem sjednaný objem peněžních prostředků a předem stanovené časové období. Druhá strana se současně zavazuje zaplatit předem dohodnutou fixní (nebo variabilní) úrokovou sazbu na stejný objem peněžních prostředků a stejné časové období.

Úrokový swap slouží k zajištění proti úrokovému riziku z původního obchodu (např. dlouhodobého úvěru nebo nákupu dluhopisů). Úrokový swap je stejně jako FRA nezávislý na základním obchodu, tzn. původní obchod je možné mít i u jiné banky.

Měnový úrokový swap (CCS – cross currency swap)

Charakteristika produktu

Obecnějším druhem úrokového swapu je měnový úrokový swap. Používá se v případě, kdy původní obchod (např. úvěr), který chceme zajistit, je v jiné než domácí měně (např. v EUR). Měnovým úrokovým swapem nazýváme dohodu mezi dvěma smluvními stranami o výměně budoucích úrokových plateb, avšak na rozdíl od klasického úrokového swapu se jedná o nominální částky. To znamená ,že i úrokové platby jsou denominované ve dvou rozdílných měnách, proto dochází nejen k výměně úrokových plateb, ale i k výměně nominálních částek.

Cap

Charakteristika produktu

Cap umožňuje zajištění se před úrokovým rizikem prostřednictvím garance maximální hranice referenční sazby (např. PRIBOR při dlouhodobém úvěru). Přitom ale nevylučuje možnost participovat na pozitivním vývoji úrokových sazeb (pokles úrokových sazeb).

Cap sa skládá z více úrokových opcí (tzv. caplets). Caplet je vlastně Call na referenční sazbu. Pokud je ve stanovený den (2 pracovní dny před začátkem daného období) referenční sazba nad maximální stanovenou hranicí (tzv. „strikem“), obdrží kupující opce vyrovnávací platbu ve výši rozdílu referenční sazby a „striku“. Současným nákupem více opcí (caplets) se stejným „strikem“ vznikne úrokový Cap. Za toto právo však musí kupující zaplatit určitou cenu, tzv. „prémii“.

Floor

Charakteristika produktu

Floor je vlastně opak Capu a slouží k zajištění úrokového rizika (chrání před poklesem úrokových sazeb v budoucnosti) prostřednictvím garance minimální hranice referenční sazby (např. PRIBOR) dlouhodobého depozita. Přitom ale nevylučuje možnost participovat na pozitivním vývoji úrokových sazeb (růst úrokových sazeb).

Floor se skládá z několika úrokových opcí (tzv. floorlets). Floorlet je vlastně Put na referenční sazbu. Pokud je ve stanovený den (2 pracovní dny před začátkem daného období) referenční sazba pod stanovenou minimální hranicí (tzv. „strikem“), obdrží kupující opce vyrovnávací platbu ve výši rozdílu „striku“ a referenční sazby. Současným nákupem několika opcí (floorlets) se stejným „strikem“ vznikne úrokový Floor. Za toto právo však kupující musí zaplatit tzv. „prémii“.

 

Více informací naleznete v dealingovém manuálu, který obdržíte u našich kontaktních osob.

Kontaktní osoba

Lukáš Žitný   
tel.: +421 250 559 650
email: lzitny@vub.sk

Milan Štoček  
tel.: +420 221 865 124
email: mstocek@vub.cz