VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Právni informace

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEB SERVERU VŠEOBECNÉ ÚVEROVÉ BANKY, a.s. A PRÁVNÍ OMEZENÍ 

POZOR: PROSÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEB SERVER. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEB SERVERU ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEB SERVER. 

Všeobecná úverová banka, a.s. ("VÚB") vám dává oprávnění prohlížet si materiály z tohoto web serveru ("Server") výhradně pro vaše osobní, nikoli komerční použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů. Materiály, které se nacházejí na tomto Serveru nesmíte žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat , veřejně vystavovat, šířit nebo tyto materiály jinak používat pro jakýkoli veřejný či komerční účel. Za těchto podmínek je jakékoli používání těchto materiálů na jakémkoli jiném web serveru či v jiném síťovém prostředí za jakýmkoli účelem zakázano. Materiály na tomto Serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoli neoprávněné použití jakýchkoli materiálů z tohoto Serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice. Pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění používat tento Server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit všechny materiály, které byly staženy nebo vytištěny.

Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento Server nebo z tohoto Serveru jakékoli nezákonné, výhrůžné, urážlivé, pomluvné, neslušné, pornografické nebo jiné materiály, které porušují jakýkoli zákon nebo jiný všeobecně závazný právní předpis platný v České republice. 

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ NA TOMTO SERVERU JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. VÚB neručí za správnost a úplnost materiálů na tomto Serveru. VÚB může kdykoli bez předcházejícího upozornění provádět změny v materiálech na tomto Serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály na tomto Serveru nemusí být aktuální a VÚB se nezavazuje, že bude materiály na tomto Serveru aktualizovat. O produktech, programech a službách, se blíže informujte na pobočkách a expoziturach VÚB. 

VÚB NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ TĚCH, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ), KTERÉ BY VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ, NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SERVERU, JAKÉHOKOLI WEB SERVERU, NA KTERÝ TENTO SERVER ODKAZUJE, NEBO MATERIÁLŮ NEBO INFORMACÍ, OBSAŽENÝCH NA JAKÉMKOLI NEBO NA VŠECH TĚCHTO WEB SERVERECH, NEBO UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH PRÁVNÍCH ZÁRUK. POKUD POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ Z TOHOTO SERVERU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NUTNOST ÚDRŽBY, NASTAVENÍ NEBO OPRAVY VAŠICH ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, PONESETE VŠECHNY NÁKLADY VÝŠE UVEDENÉHO. 

VÚB může kdykoli revidovat tyto podmínky tím, že aktualizuje tyto informace. Měli byste pravidelně navštěvovat tuto stránku a přečíst si aktuálně platné podmínky, protože jsou závazné. Určitá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či ustanoveními, která se nacházejí na určitých stránkach tohoto Serveru.