VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Skupina VÚB byla v roce 2017 úspěšná v profitabilitě

„Začiatok roka 2018 bol pre VÚB plný zmien. Sústredili sme sa na integráciu Consumer Finance Holding do štruktúr banky, navyše sa venovali ďalším požiadavkám regulátora a zároveň sme pokračovali v práci na nových projektoch s cieľom poskytnúť klientom zážitok z moderného bankovníctva. Som veľmi vďačný našim zamestnancom, že aj popri tom sme dokázali pokračovať v dobrej obchodnej výkonnosti a skvelej profitabilite “ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu marca dosiahol celkový objem úverov 12,1 mld. EUR (10,2 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 10,3 mld. EUR (3,8% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 76,2 mil. EUR (-2,6 %) a čistý zisk vo výške 57,0 mil. EUR (29,8 %).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v marci 2018 18,68%, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

 

EUR mil.       Marec 2018       Marec 2017

Zmena

Prevádzkové výnosy 149,0 132,6

12,4%

Prevádzkové náklady (72,8)  (54,4)

33,8%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek 76,2 78,2

-2,6%

Zisk pred zdanením 72,7 56,4

28,9%

Čistý zisk za 3 mesiace 57,0 43,9

29,8%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách 4,40 3,39

29,8%

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu) 44,59% 36,51%

808 b.b.

     

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

 

EUR mil.

      Marec 2018

      Marec 2017

Zmena

Úvery klientom

12 097

10 980

10,2%

Vklady a úvery klientov

10 297

9 916

3,8%

Celkové aktíva

15 222

14 597

4,3 %

Ku 31. marcu 2018 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding Česká Republika a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

O spoločnosti VÚB
VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 186 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 21 Quatro finančných domov, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.