VÚB Banka

InBiz InBiz InBiz International Search ×  

Valná hromada VÚB banky schválila vyplacení dividend

Bratislava, 23. marca 2018 – Riadne valné zhromaždenie VÚB (RVZ) banky dnes rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2017 bude vo výške 11,10 EUR na každú akciu s menovitou hodnotou 33,20 EUR. Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendy je 20. apríl 2018. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom 11. máj 2018, a to na základe riadne uplatneného práva na ich výplatu podľa spôsobu schváleného uznesením RVZ. Riadne valné zhromaždenie zároveň zvolilo nového predsedu Dozornej rady VÚB, a.s., pána Ignacia Jaquotota, ktorý nahradil vo funkcii pána Ezia Salvaia, ktorý sa vzdal výkonu funkcie člena a predsedu Dozornej rady VÚB, a.s.  a novú členku a podpredsedníčku Dozornej rady pani Elenu Kohútikovú, ktorá nahradila vo funkcii člena dozornej rady pána Ezia Salvaia a vo funkcii podpredsedu dozornej rady pána Ignacia Jaquotota.

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo Výročnú správu za rok 2017, ako aj individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017, ktoré boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ a schválilo aj zmenu Stanov tak, ako ich predložilo Predstavenstvom banky. Zároveň riadne valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2018.

RVZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2017 v celkovej výške 160 021 242,39 EUR, z čoho približne 90% pridelilo na dividendy akcionárov a približne 10% do nerozdeleného zisku podľa návrhu Predstavenstva banky.

Rozdelenie zisku za rok 2017
Dividendy akcionárom
144 025 336,16 EUR

Prídel do nerozdeleného zisku    

15 995 906, 23  EUR

O spoločnosti VÚB

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje  178 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier, 32  firemných centier, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

O spoločnosti Intesa Sanpaolo

Spoločnosť Intesa Sanpaolo patrí medzi najväčšie bankové skupiny eurozóny a je popredným hráčom v Taliansku v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom, firmám ako aj v oblasti správy majetku. Vďaka svojej širokej sieti približne 4 800 pobočiek ponúka rozsiahle spektrum služieb zhruba 12,6 miliónom klientov v Taliansku. Medzinárodné aktivity spoločnosti Intesa Sanpaolo sa zameriavajú na Strednú a Východnú Európu a Stredný Východ a Severnú Afriku, kde má zastúpenie v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 100 pobočkami a 7,6 miliónmi klientov. Okrem iného je medzinárodná sieť zastúpená v 29 krajinách na podporu firemných klientov.